Privacy

Voor Gezinneninarmoede.nl is een zorgvuldige omgang met gegevens van de aangemelde gezinnen van groot belang. Gezinneninarmoede.nl respecteert de privacy van alle geregistreerde gezinnen en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
 
Op onze website worden geen persoonsgebonden gegevens verzameld, behoudens de gegevens die u vrijwillig heeft verstrekt bij de registratie van uw aanmelding.
 
Bij uw aanmelding legt Gezinneninarmoede.nl de door u verstrekte gegevens vast (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres). De gegevens zijn nodig om een goed beeld te krijgen van uw situatie. Wij verifieren uw gegevens bij de Intermediair die u heeft voorgedragen.
 
Ook worden de gegevens gebruikt om de armoede problematiek in Nederland met behulp van statistieken in beeld te kunnen brengen.
U kunt te allen tijde uw gegevens aanpassen of verwijderen.
 
Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden en ook krijgen derden geen inzage in uw gegevens. 
 
Gezinneninarmoede.nl treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.
 
Deze website maakt gebruik van cookies met de volgende twee doeleinden:
  • Functionele doeleinden: om het inloggen op de website mogelijk te maken.
  • Analytische doeleinden: om het gebruik van deze website te meten en analyseren.
Gezinneninarmoede.nl is een initiatief van LINDA.foundation, A. Dortsmanplein 3, 1411 RC Naarden-Vesting.
Vragen over deze privacy verklaring kunnen per email worden gesteld aan info@gezinneninarmoede.nl
 
Voowaarden

Hieronder leest u de algemene voorwaarden voor deze website.

Deze website is eigendom van Gezinneninarmoede.nl. Als u deze website gebruikt, betekent dat, dat u volledige akkoord gaat met de voorwaarden die Gezinneninarmoede.nl aan het gebruik ervan stelt. Gezinneninarmoede.nl mag de voorwaarden veranderen. De geldende voorwaarden worden op deze plek op de website gepubliceerd.

Deze website mag alleen worden gebruikt voor wettige doeleinden. U mag door het gebruik van deze website niet de rechten van derden schenden of beperken. Het is ook niet toegestaan om anderen te hinderen in het gebruik van de website.

Deze website en de informatie, namen, beelden, foto’s en logo’s betreffende en verband houdend met Gezinneninarmoede.nl, worden verstrekt ‘zoals zij zijn’, zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, hetzij impliciet of expliciet. Gezinneninarmoede.nl is niet aansprakelijk voor schade (met inbegrip van directe, indirecte of gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van deze website of het niet-toegankelijk zijn van de website (contractueel of door nalatigheid).

Gezinneninarmoede.nl garandeert niet dat de website inhoudelijk foutloos is en dat alle functies naar behoren werken. Ook garandeert Gezinneninarmoede.nl niet dat defecten worden gecorrigeerd of dat deze website of de server vrij is van virussen en bugs. Het is mogelijk dat het materiaal niet goed wordt weergegeven.

Gezinneninarmoede.nl heeft het copyright van het materiaal op deze website, tenzij anders wordt aangegeven. Commercieel gebruik of publicatie van (een deel) van deze website is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gezinneninarmoede.nl.

Het vermenigvuldigen van het materiaal op deze site voor privé-gebruik is toegestaan. Voorwaarden daarvoor is dat de auteursrechtelijke vermeldingen en bronvermeldingen mee worden gereproduceerd. Er mogen geen wijzigingen in het materiaal worden aangebracht. Een document mag alleen in zijn geheel worden vermenigvuldigd.

Voor documenten en foto's waarvan gezinneninarmoede niet het copyright heeft, heeft Gezinneninarmoede.nl toestemming voor gebruik gekregen van degenen die de auteursrechten hebben. Toestemming om deze documenten en beelden te reproduceren moet aangevraagd worden bij deze rechthebbenden (zie de bronvermelding bij deze documenten en foto’s).

Gezinneninarmoede.nl accepteert geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites van anderen.

Als u zelf materiaal op een openbaar onderdeel van deze website plaatst - zoals gegevens, vragen, commentaren, suggesties en dergelijke - is dat openbare informatie zonder eigendomsrechten. Zo zal dat ook behandeld worden.

Als deze algemene voorwaarden strijdig zijn met specifieke voorwaarden die bij bepaald materiaal op de website worden genoemd, gelden die laatste voorwaarden.

Deze voorwaarden vallen onder de Nederlandse wet. Zo moeten ze ook geïnterpreteerd worden. Als u deze voorwaarden niet volledig accepteert, moet u deze website niet gebruiken.